Casarellos
Casarellos
Casarellos
Casarellos
Aviso legal :

Para utilizar esta páxina web, non se require como condición que os usuarios revelen os seus datos personais. Non obstante, e en cumprimento da normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, JUAN MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ informa aos usuarios que ao recibir a súa correspondencia, introducir sus datos a través dos formularios electrónicos desta web, ou contactar connosco para solicitar información, é posible que nos proporcione determinados Datos de Carácter Persoal que se tratarán de forma automatizada e incorporarán aos correspondentes ficheiros automatizados, previamente rexistrados ou dados de alta ante a Axencia de Protección de Datos, dos que JUAN MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ, como Responsable do Ficheiro, é ou será titular e responsable.

A recollida e tratamento automatizado de Datos Personais ten como finalidade facilitar ao usuario información relacionada coa actividade de JUAN MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ, recoller as súas suxestións e comentarios, e mantelo informado, ben por correo electrónico ben por calquera outro medio, das nosas novidades, produtos e servizos. O usuario consinte a que ose sus datos sexan tratados desta forma, non sendo utilizados para outros fins. No caso de comunicacións comerciais por correo electrónico ou medio equivalente o usuario presta así meismo o seu consentimento expreso para o envío de publicidade a través dese medio.

JUAN MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ comprometese ao cumplimento da súa obriga de segredo dos Datos de Carácter Persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

JUAN MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ comunica aos usuarios que os seus datos personais non serán cedidos a terceiras persoas. No suposto que iso fóra necesario solicitarase o seu consentimento e informaráselle sobre o terceiro ao que se ceden os seus datos, o tipo de actividades ás que se dedica e finalidade da cesión. Os seus datos serán tratados con absoluta confidencialidade. En calquera caso, o consentimento do usuario para o tratamento e cesión dos seus datos poderá ser revocado mediante solicitude dirixida ao enderezo referenciada ao final deste apartado.

JUAN MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ adopta as medidas legalmente esixidas de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros de conformidade co establecido no Real Decreto de Medidas de Seguridade 1720/2007, en función da sensibilidade dos datos de que dispoñemos.

Calle Lugar Casarellos, 1
CASARELLOS 32138 - Ourense (ES)
Telf | +(34) 988 403 222 - 600 561 204 | reservascasarellos@gmail.com
Nº de Registro de Actividades Turísticas (R.E.A.T.): 239
aviso legal | condicións de uso